Tài Khoản Free Fire:

100% acc đúng tài khoản, mật khẩu 
Hạn chế thêm hoặc gỡ email tránh bị khóa acc
Vui lòng nhắn tin hỗ trợ để lấy mẹo đổi mật khẩu tránh bị khóa acc

Đối với acc random 30k 50k 100k:
100% acc đúng tài khoản, mật khẩu.
Acc 30k: 20% acc ngon
Acc 50k: 40% acc ngon
Acc 100k: 30% acc vip có súng nâng cấp, 30% acc ngon