ACC RANDOM 100K

- 100% acc đúng tài khoản mật khẩu
- 20% acc có súng nâng cấp
- 30% acc ngon, vip, nhiều skin súng và trang phục